Quốc tướng gia thần toán: Ba lời hẹn ước

Nói về Viên Liệt, điều mình thích nhất ở Viên Liệt trong QTGTT là 3 lời hẹn ước của ảnh. lời hẹn ước thứ nhất, dù nói ra lúc ảnh và Tịch Ly chưa có gì, nhưng tôi vẫn xem đó là hẹn ước, vì đó chính là những lời dành cho ái nhân của ảnh.

Continue reading “Quốc tướng gia thần toán: Ba lời hẹn ước”

Advertisements